ملبورن: 25 Jun 2024, 2:49 AM  تهران: 04/04/1403، 9:19 PM

صرافی اکسپرس

صرافی اکسپرس استرالیا حامی مالی نمایش فیلم شهر موش های ۲ در استرالیا بازگشت

Saturday, 10 January 2015

Brisbane: New Farm Six Cinemas
Fri 30 Jan [7pm &9 pm]
Sun 1 Feb [4:30pm & 6:30pm]

Adelaide: Mercury Cinema
Fri 30 Jan [7pm]
Sun 1 Feb [2pm]

Melbourne: ACMI
Fri 6 Feb [6:45pm & 8:45pm]
Sat 7 Feb [9:15pm]
Sun 8 Feb [8pm]

Sydney: Palace Chauvel Cinema
Fri 13 Feb [7pm]
Sun 15 Feb [5pm]

Ticket sales starting soon

for more information go to:

https://www.facebook.com/pages/شهر-موشها-۲-استرالیا/336605303188271